Denna sida visar priser utan moms som standard.
        Du kan ändra det uppe till höger
På svenska In English
ORDER
Order mottages efter 16.30, kommer att behandlas till påföljande dag. Utleverans av lagervaror sker normalt dagen efter.(se vidare under leveranser och ansvar) Ordererkännande skickas om så önskas.

LEVERANSVILLKOR
Leveranser sker fritt vårt lager, till leveransdagens pris. 

RESTORDER
Restorder noteras normalt, om inga andra överenskommelser träffats.
 
PRISER
Leveranser sker till gällande prislista. Acive Compressor Service (nedan kallad ACS) förbehåller sig rätten att justera gällande pris med hänsyn till eventuella valutakursförändringar, utan föregående information.

LEVERANSER OCH RETURER
Leveranser
Samtliga Finis leveranser är transportförsäkrade mot skada och svinn.
Transportskador
Gods och emballage skall alltid kontrolleras vid mottagande. 
Det åligger varumottagaren att anmäla transportskador till transportören inom 7 dagar.
Upptäcks skador, skall detta noteras på fraktsedel vid leverans. Om transportskador upptäcks efter kvittensen, skall transportörens kontaktas inom 7 dagar.
En skadeanmälan kommer då att sändas. Denna skall återsändas tillsammans med kopia på fraktsedeln och inköpsfaktura till transportören. Transportören ersätter varor till inköpspris inkl. fraktkostnader. Ersättningsvaror och reparationer beställs hos ACS mot debitering.

Svinn
Saknas kolli i leveransen, skall detta noteras på fraktsedeln före kvittens, och transportören kontaktas inom 7 dagar.

Felleverans
Reklamation avseende fel kvantitet, fel vara, o dyl. skall anmälans till ACS omedelbart eller senast inom 7 dagar efter leverans. Vid åtgärd av fellevererad vara erfodras uppgift om fakturanummer.

RETURER
För att returer skall kunna godkännas, skall varan vara oskadd och vara förpackad i oskadad orginalförpackning. Profilerad tejp och andra dekaler får ej förekomma. (Om profilerasd tejp eller dekaler förekommer blir det 20% returavdrag.) Eventuella returer skall alltid godkännas av ACS. Kunden står för fraktkostnaden.

BETALNINGSVILLKOR FAKTURA
Efter godkänd kreditprövning, 20 dagar, netto. I annat fall skickas varorna mot förskottsbetalning. Dröjsmålsränta debiteras om betalning är ACS tillhanda efter den på fakturan angivna förfallodagen.

GARANTIER
Fini Unoflow AB produkter omfattas av garanti mot materialfel på våra produkter (1år). Komponenter i varan som visar sig bristfälliga byts ut under garantitiden utan kostnad. (material och arbete)  Vid garantianspråk skall alltid köpdatum styrkas av kvitto eller faktura. Garantiersättningen svarar ej för transport till och från serviceverkstad, och eventuella resekostnader för tekniker.Godkännande inhämtas från ACS innan produkten lämnas till av ACS godkännd serviceverkstad. Transportskador faller ej inom garantiåtagandet, skadan anmäls alltid till transportör (se ovan)

SERVICE
Fini Unoflow AB har ett nät av serviceverkstäder. Där även garantireparationer utförs, (se ovan.) Kunden svarar för frakt till och från reparationsverkstad. Varor som skickas till ACS för reparation skall alltid vara märkt med felets art, och kontaktperson hos kund (återförsäljare).

ANSVAR
ACS ansvarar ej för följskador som uppstår i samband med fel i produkter. Ej heller skador som åsamkas återförsäljare såsom utebliven vinst eller omsättning.